گردونه ی یوسف هرمان مقدم اینورتر گروپ
یوسف هرمان مقدم (تبلیغ)

اینورتر خورشیدی

اینورتریامبدل ولتاژبرق دستگاهی است که برق و ولتاژباطری ماشین را به برق و ولتاژ220ولت شهری تبدیل میکند اینورترهای جدید بازررگانی تیکوانیروبا پیشرفته ترین تکنولوژی روزاین امکان را به شما می دهد تا در هر زمانی که دسترسی به برق شهری ندارید بتوانید برق شهری و ولتاژشهری موردنیاز بیشتر ..

 |